חשוב לדעת בתהליך

חשוב לדעת לפני נטילת משכנתא

1 .אישור עקרוני מתייחס לגובה המשכנתא המאושרת ביחס להכנסות שהוצגו ללא התייחסות לנכס
הספציפי המיועד לשעבוד.
2 .יש לשים לב להתניות באישור העקרוני.
3 .כספי המשכנתא מועברים מהבנק ישירות לצד ג' כלומר מוכר/קבלן, למעט מקרים של בניה עצמית/
הלוואה לכל מטרה או מקרים חריגים אחרים.
4 .ההון העצמי של הלקוח ישולם במלואו (אלא אם אושר אחרת) לפני נטילת המשכנתא . יש לוודא
ששילמתם את כל ההון לפני מועד ביצוע המשכנתא בבנק.
5 .כל לקוח שנוטל משכנתא מחויב בביטוח חיים וביטוח נכס כך שאם יש בעיה רפואית מומלץ לבדוק
היתכנות לביטוח חיים מראש.
6 .אחריות להשלמת מסמכי הביטחונות והדרישות המשפטיות של הבנק המממן תחול על הלקוח או על
עורך הדין מטעמו.
7 .אם מדובר בנכס שאינו סטנדרטי כדוגמא נכסי יוקרה , נכסים שהורחבו עם או בלי היתר מתאים,
נכסים במושע, נכסים ישנים או זולים מידי, מומלץ לבקש מהבנק מלבד אישור אשראי + אישור
בטוחה ואף לבצע שמאות מוקדמת.
8 .אישור המשכנתא ייגזר מאחוז המימון שאושר ביחס להערכת שמאי/ מחיר חוזה הנמוך מבניהם.
*במחיר למשתכן הכלל הוא שמחיר השמאות הגבוה בהשוואה לחוזה נקבע לטובת ש"מ עד שווי נכס של 8.1 מיליון
9 .האישור העקרוני ניתן ע"פ הנתונים שהוצגו במועד ההגשה, כל שינוי בנתוני הכנסות (גובה הכנסה
או מקור ההכנסה) /התנהלות עו"ש/הקמת הלוואה חדשה) מחייב עדכון לאישור בהתאם!
10 .כל התנהלות שלילית מול גורמי אשראי וגביה מהעבר או עד מועד נטילת המשכנתא יכולה להוות
מכשול בדרך לקבלת האשראי.
11 .שחרור בחלקים, הריבית הסופית לעסקה תנעל על פי העוגן ביום השחרור של הכספים.
12 .לרוב התשלום הראשון של המשכנתא יהיה בחיוב יחסית גבוה יותר עקב תשלומים נוספים כגון רשם
המשוכנות, עמלת פתיחת תיק , וימי ביניים עד מועד החיוב הראשון .
13 .מועד שמירת הריבית יהיה 24 יום מיום האישור העקרוני.
14 .עד מועד ביצוע ההלוואה תדרשו להמציא מסמכי הכנסות עדכניים !!!!!!