נוהל 329 מגבלות

בנק ישראל

הפיקוח על הבנקים

 

ירושלים, כ"ט בכסלו, תשע"ח 17 בדצמבר, 2017

חוזר ח06 2546

 

לכבוד

התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי אשראי

הנדון: מגבלות למתן הלוואות לדיור

(ניהול בנקאי תקין הוראה מס' )329

 

מבוא

.1   במטרה לתמוך בחיזוק ההתיישבות בפריפריה וליצור הלימות מסוימת בין ההון העצמי המינימלי הנדרש לרכישת דירה במחיר מופחת לבין שווי הדירה הנרכשת, ובהתאם לסיכום בין

בנק ישראל ומשרד האוצר, עלה הצורך בעדכון ההוראה.

 

.2   לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות, ובאישור הנגידה,

החלטתי על עדכון ההוראה כמפורט להלן.

 

 

התיקונים להוראה

 

.3 הלוואות לדירה במחיר מופחת סעיף 4א)4( להוראה עודכן, ונקבע כי רוכש דירה ביישובים מרוחקים יידרש לשלם ממקורותיו

העצמיים סכום של 60,000 ש"ח, במקום .100,000

 

 

דברי הסבר

בישובים בהם ערכי הקרקע נמוכים, שווין של הדירות הנרכשות ומחירי הרכישה שנקבעו

במסגרת תכנית "מחיר למשתכן במתכונת החדשה," נמוכים יחסית. בהתאם להחלטת הממשלה,

רוכשי דירות בישובים אלו זכאים לקבלת מענק. לאור האמור, מצאנו לנכון להבחין בין ההון העצמי המינימלי הנדרש לרכישת דירה בישובים מרוחקים לבין ההון הנדרש לרכישת דירה בישובים אחרים. רשימת הישובים פורסמה בחוזר

החשב הכללי "סיוע לרכישת דירה במסגרת תכנית מחיר למשתכן החדשה" מיום .14.4.2016

רשימה זו מתעדכנת מעת לעת על ידי משרד השיכון והחשב הכללי.

 

תחילה

 

.4   תחילתה של הוראה זו מיום פרסומה.

 

 

עדכון הקובץ

 

.5   מצ"ב דפי עדכון לקובץ ניהול בנקאי תקין. להלן הוראות העדכון:

 

להכניס עמוד להוציא עמוד
)12/17( ]6[ 329-1-9 )10/16( ]5[ 329-1-8

בכבוד רב, ד"ר חדוה בר

המפקחת על הבנקים

 

 

מגבלות למתן הלוואות לדיור

 

 

הגדרות

 

כהגדרתה בסעיף 3 להוראת ניהול בנקאי תקין מספר ,451 בנושא

"נהלים למתן הלוואות לדיור;"

"הלוואה לדיור" .1
הלוואה לדיור, או חלק ממנה, שהריבית שהיא נושאת עשויה

להשתנות לאורך תקופת ההלוואה;

"הלוואה לדיור בריבית

משתנה"

 
כהגדרתה בסעיף (9ג) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה,) התשכ"ג-

1963 (להלן – "חוק מיסוי מקרקעין;)"

"דירת מגורים"  
כהגדרתה בסעיף 9 לחוק מיסוי מקרקעין, הנרכשת על ידי יחיד אזרח

ישראלי;

"דירה יחידה"  
דירת מגורים, הנרכשת על ידי יחיד אזרח ישראלי, שבבעלותו דירת מגורים אשר מהווה דירה יחידה לולא רכישת הדירה הנרכשת, ואשר הלווה מתחייב למכור את הדירה הקיימת בהתאם לקבוע בסעיף 9

לחוק מיסוי מקרקעין;

"דירה חליפית"  
דירה יחידה, הנרכשת במחיר מופחת בפרויקט במסגרתו ניתנת הנחה

בקרקע, דוגמת "מחיר מטרה" ו"מחיר למשתכן."

"דירה במחיר מופחת"  
דירת מגורים שאינה דירה יחידה או דירה חליפית; "דירה להשקעה"  
כהגדרתה בסעיף 1 לחוק מיסוי מקרקעין; "זכות במקרקעין"  
כהגדרתו בסעיף 14 להוראת הדיווח לפיקוח מספר ,876 בנושא "דוח

חודשי על הלוואות לדיור," לרבות הכללים המפורטים בסעיף זה, ואולם מדידת שיעור המימון תתייחס לשווי הנכס הנרכש בלבד, גם

אם משועבדים לצורך העסקה נכסים נוספים או אחרים;

"שיעור מימון ")LTV(  
כהגדרתו בנספח א' להוראה זו; "שיעור החזר מהכנסה"  
כהגדרתה בסעיף 15 להוראת הדיווח לפיקוח מספר ,877 בנושא "דוח

חודשי על הלוואות לדיור – מידע על הריבית;"

"תקופה לפירעון סופי"  
כהגדרתו בסעיף 16א(א) לחוק מיסוי מקרקעין, בפסקאות )1( עד 1(ב.) מינוחים הכלולים בהגדרה כאמור יפורשו בהתאם להגדרתם בסעיף

16א(א) הנ"ל;

"אזרח ישראלי"  
מי שאינו אזרח ישראלי; "תושב חוץ"  

 

 

מגבלה על שיעור המימון )LTV(

.2   תאגיד בנקאי לא יאשר ולא יבצע הלוואה לדיור, בשיעור מימון העולה על השיעורים הבאים:

 

הלוואה לדיור לצורך רכישת זכות במקרקעין המהווים דירה יחידה – .75%

הלוואה לדיור לצורך רכישת זכות במקרקעין המהווים דירה חליפית – .70%

הלוואה לדיור לצורך רכישת זכות במקרקעין המהווים דירה להשקעה – .50%

.2.1

.2.2

.2.3

 

.3   לשם אישור הלוואה לדיור לרכישת זכות במקרקעין המהווה דירה יחידה או דירה חליפית, התאגיד הבנקאי יקבל, בין היתר, תצהיר ממבקש ההלוואה, מאושר ע"י עו"ד, לגבי עמידתו של

מבקש ההלוואה בתנאים הנדרשים לשם היות הדירה דירה יחידה או דירה חליפית. ביצוע

ההלוואה כאמור יותנה, בין היתר, בקבלת העתק של ההצהרה שנמסרה על ידי מבקש ההלוואה לרשות המיסים בהתאם לסעיף (73ג) לחוק מיסוי מקרקעין. לחילופין, ניתן להשתמש ב"הודעת

שומת מס רכישה" שמפיקה רשות המסים, כל זמן שהבנק מסוגל להבחין, בהתאם לאמור בשומה,

בין דירה יחידה ודירה חליפית. התאגיד הבנקאי ישמור תיעוד של המסמכים האמורים.

.4   תאגיד בנקאי לא יאשר הלוואה לדיור באופן ששיעור המימון הכולל של ההלוואה כאמור, ביחד עם יתרת ההלוואות הקודמות שהועמדו בביטחון אותה הדירה, יעלה על השיעורים הנקובים

לעיל. בקביעת שיעור המימון הכולל, יתייחס התאגיד הבנקאי לכלל מאפייני הסיכון של הלקוח

ושל העסקה.

 

 

הלוואות לדירה במחיר מופחת

4א.  חישוב שווי הנכס להלוואה לדירה במחיר מופחת יבוצע בהתאם לכללים הבאים:

 

שמאי במועד אישור ההלוואה. על

תאגיד בנקאי רשאי לבסס את שווי הנכס על הערכת

)1(

 

הערכת השמאי להביא בחשבון את כל הפרמטרים הרלבנטיים לדירה בפרויקטים מסוג זה,

בין היתר: התייחסות לסוג הפרויקט ומאפייניו, אוכלוסיית היעד, המפרט הטכני של הדירה,

היקף הדירות החדשות הנמכרות באזור במחיר מופחת וכיוצ"ב. במקרה בו הערכת השמאי עולה על 1.8 מיליון ש"ח, יש לבסס את שווי הנכס על 1.8 מיליון

ש"ח או על מחיר הרכישה, הגבוה מבניהם.

שיטות הערכה לחישוב שווי הנכס כאמור לעיל (מחיר רכישה או הערכת שמאי) מבוססות על ההנחה לפיה אין מניעה משפטית למימוש הדירה בעת כשל, בשוק חופשי וללא מגבלות. לא מתקיימת ההנחה כאמור, יבוא הדבר לביטוי בהערכת השווי. למען הסר ספק, רישום הערת אזהרה בגובה קנס שייקבע ע"י המדינה, לא יחשב כמניעה משפטית בתנאי שתינתן קדימות

לכספי ההלוואה הבנקאית על פני רכיב הקנס. כאשר התכנית כוללת קנסות בגין הפרת תנאי התכנית, כגון דרישה להחזר סכומי הטבה שקיבל הרוכש, או קנס מוסכם, יש להפחית סכומים אלו משווי הדירה, אלא אם קיימת לבנק

זכות הקודמת לזכות המדינה להשבת ההטבה / הקנס במימוש הנכס.

 

 

 

 

)2(

 

 

)3(

 

 

 

 

 

 

)4(

 

 

מובהר כי על הרוכש לשלם ממקורותיו העצמיים לפחות את הסכומים הבאים:

 

60,000 ש"ח לרכישת דירה בגינה ניתן מענק בהתאם לנספח א' לחוזר החשב הכללי "סיוע לרכישת דירה במסגרת תכנית מחיר למשתכן החדשה," כפי שיעודכן מעת לעת על ידי

משרד השיכון והחשב הכללי.

100,000 ש"ח לרכישת דירה אחרת.

)א(

 

 

 

)ב(

 

 

 

מגבלה על שיעור החזר מהכנסה

.5 תאגיד בנקאי לא יאשר ולא יבצע הלוואה לדיור, בשיעור החזר מהכנסה העולה על .50% .6 עם זאת, וללא קשר למשקלי הסיכון המופחתים הקבועים בסעיף 72 להוראת ניהול בנקאי תקין מספר ,203 במקרה בו שיעור ההחזר מההכנסה עולה על 40% יש להקצות להלוואה משקל סיכון

.100% של

 

 

מגבלות על חלק ההלוואה בריבית משתנה

.7   תאגיד בנקאי יאשר ויבצע הלוואה לדיור, רק בהתקיים שני התנאים הבאים:

 

היחס בין חלק ההלוואה לדיור בריבית משתנה, לבין סך ההלוואה, אינו עולה על .66.66% היחס בין חלק ההלוואה בריבית משתנה הנושא ריבית שעשויה להשתנות תוך פחות מחמש

שנים ממועד אישור ההלוואה או ממועד קביעת שיעור הריבית הקודם, לבין סך ההלוואה,

אינו עולה על .33.33%

.7.1

.7.2

 

 

 

מגבלה על תקופת הפירעון

.8   תאגיד בנקאי לא יאשר ולא יבצע הלוואה לדיור עם תקופה לפירעון סופי העולה על 30 שנים.

 

 

יישום המגבלות על מיחזור הלוואות

.9   תאגיד בנקאי לא יאשר ולא יבצע מיחזור של הלוואה לדיור, אם כתוצאה מן המיחזור נוצרה חריגה מאחת המגבלות המפורטות לעיל, או הוגדלה חריגה שהייתה קיימת ערב המיחזור. לעניין

זה, "מיחזור" – לרבות העמדת הלוואה לדיור הניתנת לצורך פירעון הלוואה לדיור קיימת (אף אם ההלוואה הנפרעת ניתנה ע"י תאגיד בנקאי אחר,) והכל בסכום שאינו עולה על סכום ההלוואה

הנפרעת.

 

תחולה

 

המגבלה על שיעור המימון )LTV( לא תחול על הלוואה לדיור שלמעלה מ- 50% ממנה ניתן מכספי המדינה ובאחריותה (לפי מידת הגביה.) יתר המגבלות לא יחולו על הלוואות לדיור שניתנו במלואן

מכספי המדינה ובאחריותה (לפי מידת הגביה.)

.10

 

 

 

המגבלות הקבועות בסעיפים 5 ו- 6 לעיל (מגבלות על שיעור החזר מהכנסה) לא יחולו על הלוואות

לדיור המפורטות בסעיפים 12.1 ו- 12.2 להלן. תאגיד בנקאי רשאי לא להחיל את המגבלות הקבועות בסעיף 7 לעיל (מגבלות על חלק ההלוואה בריבית משתנה,) על הלוואות לדיור המפורטות להלן, אם היחס בין סך כל ההלוואות לדיור בריבית משתנה לבין סך ההלוואות לדיור, שניתן להן אישר עקרוני במהלך כל רביע קלנדרי, אינו

עולה על 66.66% ועל 33.33% (בהתאמה עם סעיפים 7.1 ו- 7.2 לעיל:)

.11

 

 

.12

 

הלוואות גישור שתקופת הפירעון המקורית שלהן היא עד שלוש שנים.

הלוואות לכל מטרה בסכום של עד 120,000 .₪

הלוואות לדיור במט"ח או צמודות מט"ח שניתנו לתושב חוץ.

12.1

12.2

12.3

 

בהתאם

בנקאי

תאגיד

הלוואות לדיור שמעמיד

המגבלות הקבועות בהוראה זו לא יחולו על

.13

 

להסכמים שחתם עם נציגי הממשלה, לעובדי מדינה, לעובדי הוראה ולזכאי מערכת הביטחון,1

 

כאשר קיימת ערבות של משרד הביטחון להלוואות לדיור

.₪ 50,000

בסכום שאינו עולה על

 

שמעמיד תאגיד בנקאי לזכאי מערכת הביטחון, ובידי הבנק חוות דעת משפטית המאשרת את עמידתה של הערבות בכל תנאי הכשירות להכרה בהפחתת סיכון אשראי כאמור בהוראה ,203 לא

יחולו המגבלות הקבועות בהוראה זו גם על הלוואות כאמור אף אם הן בסכומים גבוהים יותר.

 

משקל סיכון מוגבר להלוואות ממונפות בריבית משתנה

.14  בהתאם למכתב המפקח בנושא "הלוואות ממונפות לדיור בריבית משתנה" מיום 28 באוקטובר

 

,10LM0781( מצורף נספח ב,)' הלוואות מסוימות המוגדרות שם, אשר ניתנו עד ליום

2010

 

,31.12.2012 קיבלו משקל סיכון של .100% התאגידים הבנקאיים רשאים להפחית את משקל

הסיכון להלוואות אלה ל- .75%

 

 

דרישת הון נוספת על יתרת ההלוואות לדיור

 

 

לצורך חישוב דרישת ההון כאמור בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר ,201 על התאגיד הבנקאי

להגדיל את יעד הון עצמי רובד 1 בשיעור המבטא 1% מיתרת ההלוואות לדיור.

.א14

 

 

 

הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי בגין הלוואות לדיור

 

בהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו, על התאגידים בנקאיים לבחון ובהתאם לצורך לעדכן את השיטות שהם מיישמים לקביעת ההפרשות הקבוצתיות להפסדי אשראי בגין הלוואות לדיור. תאגידים בנקאיים יוודאו כי השיטות שהם מיישמים יביאו בחשבון את מכלול הגורמים

.15

 

 

 

1 עובדי משרד הביטחון (ויחידות הסמך שלו) וגמלאיו, אזרחים עובדי צה"ל, אנשי קבע וגמלאי צה"ל, פורשי צה"ל, זכאי

אגף שיקום נכים וזכאי אגף משפחות והנצחה.

 

 

 

המשפיעים על סיכויי הגבייה של הלוואות אלה. מצ"ב בנספח ג' דוגמאות לגורמים שעשויים

להיות רלבנטיים לסיכויי הגבייה של הלוואות לדיור. בהמשך לכך, על תאגידים בנקאיים לוודא החל מהדוחות לציבור לרבעון השני של ,2013 שיתרת ההפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי המוחזקת בגין הלוואות לדיור לא תפחת משיעור של 0.35%

מיתרת ההלוואות האמורות ליום הדיווח. האמור לא חל על הלוואות לדיור אשר מוחזקת בגינן

הפרשה לפי עומק הפיגור או הפרשה פרטנית.

 

 

 

.16

 

 

 

נספח א' – הגדרת שיעור החזר מהכנסה

 

.1  "שיעור החזר מהכנסה" הוא היחס בין ההחזר החודשי ובין ההכנסה החודשית הפנויה.

לעניין זה:

 

"החזר חודשי" הוא התשלום החודשי המשמש לפירעון של הלוואה לדיור המבוקשת ע"י לקוח. בחישוב ההחזר החודשי יש להביא בחשבון את מלוא המסגרת המאושרת. בהלוואות בולט ובלון יש להביא בחשבון את תשלום הריבית החודשי. בהלוואות גרייס יש להביא

בחשבון את התשלום החודשי הצפוי בתום תקופת הגרייס.

.1.1

 

 

 

"הכנסה חודשית פנויה" היא ההכנסה החודשית נטו בניכוי הוצאות קבועות.

"הכנסה חודשית נטו" היא כל הכנסה של הלווה, העומדת בכל התנאים הבאים:

.1.2

 

ההכנסה משולמת באופן קבוע ועל בסיס שוטף;

בידי התאגיד הבנקאי אסמכתה מתאימה התומכת בהכנסה או בזכות לקבלתה; בידי התאגיד הבנקאי הוכחת תשלום, כגון הפקדות או העברות לחשבון הבנק של

הלווה.

.1.2.1

.1.2.2

.1.2.3

 

"הוצאה קבועה" היא הוצאה שמקורה בהתחייבות של הלווה שיתרת תקופתה עולה על 18 חודשים. בכלל זה, יש לקחת בחשבון דמי מזונות והחזרים חודשיים בגין כל הלוואה שיתרת תקופתה עולה על 18 חודשים ולא נלקחה במסגרת חישוב ההחזר החודשי (כולל הלוואות לדיור שהועמדו ללווה בעבר, לרבות ע"י תאגיד בנקאי אחר.) נוסף על האמור לעיל, יש לנכות מההכנסה החודשית גם הוצאות שכר דירה של לווה שאינו עתיד להתגורר

בדירה הנרכשת, אף אם יתרת תקופת חוזה השכירות קצרה מ- 18 חודשים.

 

.1.3 בחישוב שיעור ההחזר מהכנסה, בנוסף על הכנסת הלווה, ניתן להכיר במחצית מהכנסתו

החודשית הפנויה של קרוב משפחה של הלווה שאינו רוכש זכויות במקרקעין (להלן –

"הקרוב,)" ובלבד שמתקיימים לגבי הקרוב כל התנאים הבאים:

 

הוא קרוב משפחה מדרגה ראשונה (בן/בת זוג, אב, אם, אח, אחות, בן ובת.)

הקרוב משמש ערב להלוואה.

הבנק ערך לקרוב בדיקת יכולת החזר, כפי שנערכת ללווה עצמו.

הקרוב משלם בעצמו, מחשבון הבנק שלו, 20% או יותר מסכום ההחזר החודשי.

.1.3.1

.1.3.2

.1.3.3

.1.3.4

 

להסרת ספק, לא ניתן להכיר ביותר ממחצית מהכנסתו החודשית הפנויה של קרוב שאינו

בעל זכות במקרקעין, אף אם הקרוב חתם כלווה על הסכם ההלוואה.

על אף האמור לעיל, ניתן להכיר במלוא ההכנסה החודשית הפנויה של בן/בת זוג של הלווה,

העומד בכל התנאים לעיל, ומתגורר עם הלווה בדירה.

.2  הגדרה זו מחליפה את ההגדרה הקיימת בהוראת הדיווח לפיקוח מספר .876

 

 

 

 

ירושלים, כ' בחשון תשע"א 28 באוקטובר 2010

10LM0781 REG10.148.013

נספח ב'

 

 

 

 

 

לכבוד

התאגידים הבנקאיים – לידי המנהל הכללי

 

 

הנדון: הלוואות ממונפות לדיור בריבית משתנה

מבוא –

.1   בהמשך למכתביי מיום 18 באוגוסט 2009 בנושא "הלוואות לדיור בריבית משתנה," ומיום 11 ביולי 2010 בנושא "התפתחויות בסיכונים בגין הלוואות לדיור," ועל רקע ההשלכות האפשריות

של המשך המגמה המתוארת בהם, ראיתי לנכון לקבוע כלהלן:

הגדרות:

.2   "הלוואה לדיור בריבית משתנה" – הלוואה לדיור, או חלק ממנה, שהריבית שהיא נושאת עשויה

להשתנות לאורך תקופת ההלוואה.

 

888A בנושא

להוראת הדיווח לפיקוח מספר

– כהגדרתו בסעיף 14

.3      "שיעור המימון ")LTV(

"הלוואות לדיור."

 

ההנחיות החדשות:

.4   ביחס להלוואות לדיור העומדות בשני הקריטריונים הבאים:

(א)  שיעור המימון גבוה מ- ;60%

 

סך ההלוואה לדיור

לבין

בריבית משתנה,

שהועמד

לדיור

היחס בין חלק ההלוואה

)ב(

 

שהועמדה ללווה, שווה ל- ,25% או יותר. משקל הסיכון (כמשמעותו בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר )203 של החלק מההלוואה שהועמד

בריבית משתנה יהיה 100% (במקום 35% או ,75% בהתאם למאפייני ההלוואה.)

.5   האמור לעיל לא יחול על:

 

הלוואות לדיור בהן סכום ההלוואה שאושרה ללווה, לרבות סכומים שטרם נמשכו, נמוך מ-

800 אלפי ש"ח; הלוואות לדיור שניתנו ללווים שעומדים בקריטריונים של משרד הבינוי והשיכון לקבל

מהמדינה עזרה בשיכון.

.5.1

 

 

.5.2

 

.6   ההנחיות הכלולות במכתב זה יחולו על הלוואות שיאושרו מיום 26 באוקטובר 2010 ואילך.

 

בכבוד רב,

 

רוני חזקיהו המפקח על הבנקים

 

 

נספח ג' – רשימת גורמים רלבנטיים לסיכויי הגבייה

 

להלן רשימה הכוללת דוגמאות לגורמים שעשויים להיות רלבנטיים לסיכויי הגבייה של הלוואות לדיור, לרבות גורמים אליהם התייחסו תאגידים בנקאיים מסוימים בשיטות קביעת ההפרשה שלהם. רשימה זו אינה רשימה מלאה. תאגיד בנקאי ישקול אילו גורמים רלוונטיים ביותר לסיכויי הגבייה, לרבות גורמים

נוספים, אם נדרש, ואיך ראוי להביאם בחשבון בקביעת ההפרשה.

.1   איכות המידע שקיים בתאגיד הבנקאי והיקף ועומק הפיקוח של ההנהלה והדירקטוריון על

מאפייני הסיכון של ההלוואות לדיור;

.2   היקף ההלוואות שניתנו בתקופות של גידול מהיר יחסית באשראי;

.3   היקף ההלוואות בפיגור, או שניתנו לגביהן ויתורים או דחיות של קרן או ריבית;

.4   היקף ההלוואות שניתנו בשיעורי מימון )LTV( גבוהים;

.5   היקף ההלוואות הגדולות וההלוואות ללווים שההחזר הנוכחי או הפוטנציאלי של תשלומי

 

ההלוואה מהווה שיעור משמעותי מההכנסה הקבועה שלהם;

היקף ההלוואות עם מועדי פירעון ארוכים יותר;

היקף ההלוואות עם מאפייני בולט ובלון משמעותיים; היקף ההלוואות שבהן הלווה חשוף לגידול משמעותי חוזי בתשלומים, לרבות הלוואות בריבית

משתנה;

היקף ההלוואות המובטחות על ידי שעבוד משני, כאשר לא קיים שעבוד, או כאשר זכות הבטחון

של הבנק אינה מובטחת; היקף ההלוואות שבהן המידע שיש לתאגיד הבנקאי על הלווה, התחייבויותיו והכנסותיו, או על

הביטחון, במועד מתן ההלוואה אינו שלם מעודכן ומאומת;

היקף ההלוואות המיועדות לרכישת דירות להשקעה.

 

 

.6

.7

.8

 

 

.9

 

 

.10

 

 

.11

 

 

עדכונים

 

תאריך פרטים גרסה חוזר 06 מס'
15/07/2014 הוראה מקורית 1 2426
28/09/2014 עדכון 2 2430
25/01/2015 עדכון 3 2455
01/05/2016 עדכון 4 2499
30/10/2016 עדכון 5 2518
17/12/2017 עדכון 6 2546