קישורים שימושיים

שאלון לקוח דיגטלי-
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhD0Hg8w6RyVZQ6wCEbwqNhrV3R -1euQt06VqIxVdUHxFKhA/viewform?usp=sf_link

הפקת נסח טאבו-
https://www.gov.il/he/service/land_registration_extract

הפקת אישור זכויות מרשות מקרקעי ישראל-
https://land.gov.il/Pages/bakasha_leishur_zchuyot.aspx

הפקה מרשם המשכונות-

https://www.gov.il/he/service/pawn_perusal

הוצאת תיק בית משוף לפי גוש וחלקה –
https://forms.gle/dvFZ9157J8v35a7y9

נתוני עיסקאות להערכת שווי הבית-
https://www.nadlan.gov.il/

משוב אופיר פאר-
https://forms.gle/dvFZ9157J8v35a7y9